sob: 10:00 - 21:00; Najbliższa niedziela (12.07): niehandlowa en

Polityka prywatności

Atrium Kasztanowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła
Adres e-mail: atriumkasztanowa@aere.com
Nr telefonu:
067 387 60 00
Polityka prywatności określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Centrum Handlowego Atrium Kasztanowa, oraz zasady zbierania i korzystania z danych osobowych użytkowników tego serwisu, należącego do Atrium Poland Real Estate Management z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 148, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000007144 („Atrium”).
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Warunki korzystania z serwisu internetowego
Korzystanie z serwisu internetowego Atrium wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

  1. do sieci Internet,
  2. system operacyjny: Windows XP lub nowszy, Mac OS,
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome,
  4. dodatki: Flash plugin, Adobe Reader.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
Korzystanie z serwisu internetowego Atrium oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
Śledzenie i korzystanie z informacji
Poprzez swoją stronę internetową Atrium śledzi i zbiera informacje dotyczące użytkowników w celu zaproszenia użytkownika do subskrypcji biuletynu wysyłanego pocztą elektroniczną oraz zakupów w wybranych sklepach, które udostępniają taką opcję. Rejestrując się użytkownik pomaga nam w identyfikacji swoich potrzeb w odniesieniu do naszych usług.
Atrium jest wyłącznym właścicielem informacji uzyskanych w trakcie śledzenia oraz danych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej. Informacje te nie są przez Atrium udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, za wyjątkiem możliwości ich udostępnienia odpowiednim organom państwa w przypadkach określonych prawem.
Atrium jest administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników.
Pliki cookies
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aczkolwiek nie mają one żadnego powiązania z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby korzystającej ze strony. Sesja plików cookies kończy się z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, jednakże dostęp do niektórych jego części może być ograniczony. Pliki cookies pomagają nam zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkowników oraz wykorzystać te informacje do doskonalenia naszego serwisu internetowego i usług oferowanych w poszczególnych jego sekcjach.
Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na komputerze lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej.
Łącza do innych stron
Nasz serwis internetowy zawiera łącza do innych stron. Proszę pamiętać, że spółka Atrium nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych serwisów, do których łącza udostępniamy.
Biuletyn
Atrium przesyła zarejestrowanym użytkownikom swojego serwisu internetowego informacje handlowe drogą elektroniczną w formie biuletynu lub wiadomości email zawierających informacje o promocjach.
Subskrybując nasz biuletyn użytkownik musi podać następujące informacje: Tytuł, Imię, Nazwisko, Email. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu subskrypcji biuletynu.
Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Atrium jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu otrzymywania od Atrium drogą elektroniczną informacji handlowych zawartych w biuletynie. Wyrażenie powyższej zgody w sposób wyraźny jest potwierdzone poprzez zaznaczenie przez użytkownika stosownego pola w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna w celu przekazywania użytkownikom informacji za pośrednictwem email.
Zmiana/edycja danych osobowych
Każda wiadomość email przesłana przez Atrium umożliwia użytkownikowi zmianę, edycję lub usunięcie danych przekazanych nam podczas rejestracji lub wysyłania zgłoszenia kontaktowego ze strony internetowej.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych – prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
Rezygnacja z subskrypcji
Użytkownicy, którzy nie chcą dłużej otrzymywać naszego biuletynu lub wiadomości email zawierających informacje o promocjach, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji wybierając łącze “Zrezygnuj” dostępne w każdej wiadomości email wysłanej przez Atrium.
Reklamacje
Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego Atrium, w tym dotyczące biuletynu, można składać na piśmie na adres siedziby Atrium lub w formie elektronicznej na adrespila@aere.com .
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko i adres email);
  2. opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;
  3. stanowisko lub żądania użytkownika.

Atrium rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Atrium niezwłocznie zawiadomi użytkownika na adres podany w reklamacji.
Powiadomienie o zmianach polityki prywatności
Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania.
Jeżeli informacje umożliwiające identyfikację osoby będą miały być przez Atrium wykorzystane w inny sposób niż określony w czasie zbierania tych informacji, użytkownicy których to dotyczy zostaną powiadomieni o takim zamiarze Atrium za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik będzie wówczas mógł zadecydować, czy zezwolić nam na wykorzystywanie jego danych w nowy sposób. W przeciwnym razie Atrium będzie wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zostały zebrane.